9, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

ఒకటి పక్కన 34 సున్నాలు
గణితములో భారతీయులది  ఎంతో వినుతికెక్కిన ఘనత.  వారు అంకెలను ఎంత వరకు చదవగలరో చూడండి. మన పాత పెద్ద బాల శిక్ష పుస్తకాలలో అనంత కోటి లెక్క ఇలా ఉంది.
1-
ఏకం
10 -
దశమం
100 -
శతం (2 సున్నాలు)
1000 -
సహస్రం (3 సున్నాలు)
10000 -
దశ సహస్రం, అయుతం (4 సున్నాలు)
100000 -
లక్ష (5 సున్నాలు)
1000000 -
దశ లక్ష (6 సున్నాలు)
10000000 -
కోటి (7 సున్నాలు)
100000000 -
దశ కోటి (8 సున్నాలు)
1000000000 -
శత కోటి (9 సున్నాలు)
10000000000 -
అర్భుదము (10 సున్నాలు)
100000000000 -
న్యర్భుదము (11 సున్నాలు)
1000000000000 -
ఖర్వము (12 సున్నాలు)
మహా ఖర్వము (13 సున్నాలు)
పద్మము (14 సున్నాలు)
మహా పద్మము (15 సున్నాలు)
క్షోణి (16 సున్నాలు)
మహా క్షోణి (17 సున్నాలు)
శంఖము (18 సున్నాలు)
మహా శంఖము (19 సున్నాలు)
క్షితి (20 సున్నాలు)
మహా క్షితి (21 సున్నాలు)
క్షోభము (22 సున్నాలు)
మహా క్షోభము (23 సున్నాలు)
నిధి (24 సున్నాలు)
మహా నిధి(25 సున్నాలు)
పర్వతము (26 సున్నాలు)
పరార్ధము (27 సున్నాలు)
అనంతము (28 సున్నాలు)
సాగరము (29 సున్నాలు)
అవ్యయము (30 సున్నాలు)
అచింత్యము (31 సున్నాలు)
అమేయము (32 సున్నాలు)
భూరి (33 సున్నాలు)
మహాభూరి (34 సున్నాలు)

1 కామెంట్‌:

Jai Gottimukkala చెప్పారు...

Very useful for Mr. Kiran Kumar Reddy, the CM of Seemandhra