28, నవంబర్ 2023, మంగళవారం

KTR తో నేను

https://twitter.com/thenaveena/status/1728102490460287483?s=48

https://x.com/thenaveena/status/1728102490460287483?s=48


https://x.com/TheNaveena/status/1728102490460287483?s=20