19, జులై 2022, మంగళవారం

ప్రజలకైనా, ప్రభుత్వాలకైనా అప్పుల తిప్పలు తప్పవా తప్పవా!

కామెంట్‌లు లేవు: