27, జులై 2022, బుధవారం

100 కోట్ల కు గవర్నర్ గిరి! కొనే వాళ్ళను కూడా విచారించాలికామెంట్‌లు లేవు: