8, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

శ్రీరాముడితో పోల్చి వోటు వేయాలంటే 'NOTA'నే గతి!


" ఓటేసే ముందు ప్రతి అభ్యర్ధికీ రాముడి లక్షణాల లిట్మస్ పరీక్ష పెట్టాలి. శ్రీరాముడితో పోలిస్తే ఎవరికెన్ని మార్కులొస్తాయో లెక్కగట్టి పక్కాగా అంచనా వేసుకోవాలి" - వోటర్లకు ఈ నాటి 'ఈనాడు' సలహా!

" అలా పోల్చి వోటు వేయాలంటే వోటర్లకు ఒక్క అభ్యర్ధీ కలికానికి కూడా దొరకడు. ఇక అప్పుడు 'NOTA' నే శరణ్యం!