9, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

ఏ కౌన్ హై?


'ఈడెవడు?'
'తెల్వదు సార్ ఇప్పుడే గోడదూకి వస్తున్నాడు'
'ఏ పార్టీ?'

'అదీ తెల్వదు సార్! ఈ క్షణం నుంచీ మన పార్టీయే అంటున్నాడు'