11, ఏప్రిల్ 2014, శుక్రవారం

వాహ్వ్

జంపుజిలానీల మీద, పార్టీ మార్పిళ్ళ మీద, తిరుగుబాటు అభ్యర్ధుల మీద  అనేకానేక జోకులు, కార్టూన్లు వస్తున్నాయి. వాటిల్లో ఉత్తమం అనతగ్గ ఓ కార్టూన్ ఈరోజు ఆంధ్ర జ్యోతిలో వచ్చింది. కార్టూనిష్ట్ 'సరసి' గారికి ధన్యవాదాలతో-