9, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

మారడం అంటే మాటలు కాదు

పాత అలవాట్లు ఓ పట్టాన మారవు. పోలీసులు మీడియా ముందు ప్రవేశ పెట్టినప్పుడు మొహం దాచుకున్న అలవాటు ఎక్కడికి పోతుంది. గీసింది వేసింది బాపూ గారా మజాకా! వారికి చెప్పాల్సింది కృతజ్ఞతలు కాదు. పెట్టాల్సింది దణ్ణాలే!