7, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

సరికి సరి


"మా పార్టీ ప్రకటించిన అభ్యర్ధుల్లో మూడో వంతు మంది మీ పార్టీనుంచి వచ్చి చేరిన వాళ్ళే! తెలుసా"
"అలాగా! మా పార్టీ తరపున పోటీచేస్తున్న వాళ్ళల్లో మూడో వంతు మీ పార్టీ వాళ్ళే!"