10, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

మూలిగే నక్కమీద తాటిపండు


'ఏవిటో బాధ్యతలు ఒకదాన్ని మించి ఒకటి మీద పడుతున్నాయి. అమ్మాయి పెళ్లి, అబ్బాయి చదువు యెలా అని మధన పడుతుంటే - ఇప్పుడు కొత్తగా మా పార్టీని గెలిపించాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రజలదే అంటున్నారు నాయకులు' - సామాన్యుడి స్వగతం