7, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

ఈ ప్రశ్నకు బదులిది


వోటేసి రావడానికి వాళ్ల వూరు వెళ్ళిన పనిమనిషి కుటుంబం తిరిగొచ్చింది.
'కొత్త రాజధాని ఎక్కడ అనుకుంటున్నారు' యాదాలాపంగానే అడిగాను.
'బిల్దింగులూ, రోడ్లు, మెట్రో రైళ్ళూ అన్నీ కలిగినోళ్ళకి. మాకిట్లా నాలుగువేళ్ళు నోట్లోకి పోతే చాలు'

'?'