8, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

BEST EVER CONDUCT CERTIFICATE GIVEN TO A MAN IN THE HISTORY OF MANKIND


"రఘుకులేశుడే ధర్మము వీడి మరో భామతో కూడిన నాడు
నాదు జపము తపము, నా కావ్యమ్మె వృధయగునమ్మా!" - వాల్మీకి