16, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

ఎప్పుడూ ఇంతే!


"మీరేమో ఇలా కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చుని వోటు వెయ్యండి, అది మీ జన్మహక్కు అంటూ మెసేజిలు పెట్టుకుంటూ కూర్చున్నారు. అవతల పుణ్యకాలం దాటిపోయి  పోలింగు టైం కూడా అయిపోయి కూర్చుంది"


(NOTE:COURTESY IMAGE OWNER)

కామెంట్‌లు లేవు: