24, మార్చి 2014, సోమవారం

రేడియో జోకులు


నిజంగా రేడియోలో వచ్చిన జోకులే. పీ ఎస్.  గోపాల కృష్ణ గారు, ఆకాశవాణి హైదరాబాదు  కేంద్రం పూర్వ సంచాలకులు, లాంగ్ లాంగ్ ఎగో, సో లాంగ్ ఎగో, నో బడీ కెన్ సె హౌ లాంగ్ ఎగో, సంచాలకులు కాకపూర్వమే రేడియోలో 'నవ్వకండి' అనే కార్యక్రమం చేస్తుండేవారు. నేనో జోకు చెప్పనా అనే తరహాలో కాకుండా జోకు  చెప్పి నవ్వించే జోకులు చెబుతుండేవారు, అందులో ఒకటి.
"రేడియో ఏం రిపేరు చేసినట్టయ్యా! ఇంకా అన్నీ చెత్త ప్రోగ్రాములే వస్తున్నాయి" అందొకావిడ రిపేరీ చేసిన ఆసామితో.
నవ్వుకు నా పూచీ ఏం లేదు.
అల్లాగే ఇంకోటి.
"పదేపదే పార్టీలు మారుతున్నాను అని నేనంటే గిట్టనివారు పనికట్టుకుని ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇందులో వాస్తవం ఎంతమాత్రం లేదు. కావాలంటే నా గత చరిత్ర ఒకసారి తిరగేయండి. నేను ఎప్పుడూ ఏదో ఒక అధికారపక్షంలోనే వుంటున్న సంగతి బోధపడుతుంది."