7, మార్చి 2014, శుక్రవారం

వార్త - వ్యాఖ్య


'ప్రత్యర్ధుల విమర్శలపై నేను వ్యాఖ్యానించను. అది వారి విజ్ఞతకే వొదిలిపెడుతున్నాను. కాకపొతే ఒకటి సుష్పష్టం. ఆ విమర్శలు వారి  అజ్ఞానానికి, అవగాహనారాహిత్యానికి  నిదర్శనం" - షరా మామూలు రాజకీయుల షరా మామూలు స్పందన.   
'ఇతరులని పన్నెత్తు మాట అనడం మా ఇంటావంటా లేదనిచెబుతుంటే వినిపించుకోవేమిట్రా నెల తక్కువ వెధవా!' - వ్యాఖ్య