2, మార్చి 2014, ఆదివారం

ఒకే గడి ముడి - 1 (కొత్త ప్రయోగం)


తినే కాయలు కావు, గోకుడు కాయలు (6)

జవాబు : లుయకాటమచె (తిరగేయండి)