9, డిసెంబర్ 2018, ఆదివారం

Journalists Bandari Srinivas and Telakapalli Ravi on drop in voting perc...

ఓటింగు శాతం తగ్గుదలపై TV 9 చర్చలో నాతోపాటు శ్రీ తెలకపల్లి రవి, శ్రీ మురళీకృష్ణ