19, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

న్నిఝoగా న్నిజం !


న్నిఝoగా న్నిజం ! - నిన్ననో మొన్ననో టీవీల్లో కూడా బంగారు దుకాణాల్లోనూ, వాటి బయటా బారులుతీరిన జనాలను చూపించారు. జనం దగ్గర అంత డబ్బుందా లేక బంగారం అంటే అంత మోజా!కామెంట్‌లు లేవు: