29, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

అభినవ శబరి కధఆ ముసిలావిడ్ని చూస్తే   బస్ కండక్టర్ కు ముచ్చటేస్తుంది. ఎందుకంటే  ఎప్పుడు బస్సు ఎక్కినా సరే దగ్గరకు  పిలిచి గుప్పెడు జీడిపప్పులో, బాదం పప్పులో అతడి చేతిలో పోస్తుంది.


ఒకరోజు అడిగాడు. యెందుకు మామ్మగారు ఇలా జీడిపప్పులు మీరు తినకుండా నాలాటి వాళ్లకు ఇస్తుంటారు
నవలడానికి పళ్ళు లేవు నాయనా!   అందుకే నీ బోటి వాళ్లకు ఇస్తుంటాను’ అంది.
‘మీకు  పళ్ళు లేవు. తినలేరు. అది సరే!  మరి వీటిని యెందుకు కొంటున్నట్టు? ఎవరి కోసం కొంటున్నట్టు?’ మళ్ళీ అడిగాడు కండక్టర్ ఆవిడ ఇచ్చిన జీడిపప్పుల్ని నోరారా నవిలి తింటూ.
‘జీడిపప్పులు అంటే తినలేను  కాని వాటి చుట్టూ వుండే చాక్లెట్ అంటే నాకు ప్రాణం.  అందుకే షాపుల్లో ఇలాటి చాకో నట్
చాక్లెట్లను వెతికి మరీ కొంటుంటాను.’ వున్న మాట చెప్పేసి ముసలావిడ  బస్సు దిగి వెళ్ళిపోయింది.

(courtesy image owner)

కామెంట్‌లు లేవు: