10, అక్టోబర్ 2014, శుక్రవారం

సాయంత్రం ఖాళీయేనా?


ఎర్రబడ్డ మొహంతో బాస్ గదిలోనుంచి బయటకు వచ్చింది.
బుద్ధిలేని మనిషి, ఆడవాళ్ళతో ఇలాగానేనా మాట్లాడేది
లోపల ఏం జరిగిందేవిటి?”
ఈ సాయంత్రం ఖాళీగా వుంటావా? వేరే ఏదన్నా పని ఉందా?’ అని అడిగాడు
నువ్వేమన్నావు
ఖాళీగానే వుంటాను అని చెప్పాను
అతనేమన్నాడు?”
ఏవన్నాడా? ఇవిగో ఈ కాగితాలన్నీ చేతికిచ్చి టైప్ చేయమన్నాడుNOTE: Courtesy Image Owner