22, అక్టోబర్ 2014, బుధవారం

ఆకాంక్షమీ గృహ ప్రాంగణంలో
మీ హృదయాంగణంలో
దీపావళి దివ్య కాంతులు
వెల్లివిరియాలని మనసారా కోరుకుంటూ -

- నిర్మలాదేవి, భండారు శ్రీనివాసరావు