25, జులై 2014, శుక్రవారం

నేనేరా! గోపీని !

"సాయంత్రాలు నాది 'మద్యే మార్గం'
"బ్లాగు రాతల్లో  మాత్రం 'మధ్యేమార్గం'


(Photo Courtesy Image Owner)