22, జులై 2014, మంగళవారం

గళ్ళు - ముళ్లు
ఎక్కడో దూరాన వున్న చంద్రుడిమీద కాలు మోపడం తెలిసిన మనిషికి పక్కింటివాడు మాత్రం పరాయి మనిషే!
ఓపక్క ఆధునిక సాంకేతికత పుణ్యమా అని ప్రపంచం కుంచించుకు పోయి గుప్పెట్లోకి వచ్చి దూరాభారాలు తగ్గిపోతున్నా, మనుషుల నడుమ దూరాలు, భారాలు పెరిగిపోతూనే వున్నాయి.


బాపూరమణల సినిమాలో చెప్పినట్టు 'పులిని చూసి పులి ఎన్నడు బెదరదు, పాపఖర్మమదేమొ కాని మనిషి మనిషికి కుదరదు' ఇదో విషాదం.

Note: Courtesy image owner