29, జులై 2014, మంగళవారం

శనగల మంగళవారం


'ప్రతి శ్రావణ బుధవారం ఉదయం - వేయించిన  శనగలతో తప్పనిసరి పలహారం.'