15, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

ఇలా కూడా జరుగుతుందా?(శ్రీమతి పింగిలి ప్రేమ కుమారి)

పది  రోజులక్రితం హైదరాబాదులో ఇల్లిల్లూ తిరిగి చుట్టపక్కాలను పలకరించింది. మూడు వారాలక్రితం పుణే నుంచి  హైదరాబాదులో విమానంలో దిగి నేరుగా ఆసుపత్రికి వచ్చి మా ఆవిడను చూసివెళ్ళింది. ఆమె ఈరోజు లేదు.

చివరి శ్వాస వరకు అందరితో పాటే ప్రేమక్కయ్య వున్న  ఆసుపత్రిలో వున్నాను.  అందరితోపాటే ఈ రోజు ఆమె అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నాను. కానీ ఇంట్లో చెప్పలేని పరిస్తితి. చెప్పుకోలేని పరిస్తితి. ‘ప్రేమ వొదినె గారు ఎలావున్నారు’ అని నిన్నగాక మొన్న ఆసుపత్రి నుంచి డిస్చార్జ్ అయిన మా ఆవిడ అడుగుతుంటే ‘బాగానే వుంది’ అని అబద్ధం చెప్పాల్సివస్తోంది. నిజంగా ఈ అబద్ధం నిజం అయితే యెంత బాగుంటుందో కదా!

కామెంట్‌లు లేవు: