18, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

మీడియా రాగాలు – భండారు శ్రీనివాసరావు

 

‘ఏది నిజం? ఏది నిజం?’
‘ఇదే నిజం, ఇటు చూడు, ఇటే చూడు’
‘అటు చూడకు అటు చూడకు!
‘అది చూపేదంతా, నిజం కాని చేదు నిజం.
‘ఇటు చూస్తే కనబడేది
సృష్టి లోని అసలు నిజం’
‘ఇటే చూడు అటు చూడకు’
“అటు చూడకు, ఇటే చూడు’

‘నిజం కోసం వేసారే ఓరి
పిచ్చివాడా! రాముని కాలం వాడా!
కనపడని నిజం కోసం
ఎందుకు నీకీ
వెతుకులాట!’

‘సరే నేను పిచ్చివాడ్ని, రాముడి కాలం వాడిని.
నిజమన్నది నిజమైతే
ఎందుకు ఈ బహురూపులు ?
నిజం నిజం ఎక్కడంటు, ఏదంటూ
ఎందుకు నాకీ
ఎదురుచూపులు?’

‘పిచ్చివాడివి నీవని
ఊరికె అనలేదు నేను
ఈ కలికాలంలో నిజాలకు
నిజరూపం లేనెలేదు
నిజం తోలు కప్పుకు
తిరుగుతున్నవన్నీ
పచ్చి పచ్చిఅబద్దాలు!
ఈ అబద్దాల గొంగట్లో
పుటం వేసి వెతికినా,
కనబడేది నిజం కాదు,
కానె కాదు’

‘ఏమి చేయమంటావు నన్ను?
నిజం కోసం వెతకనా! అబద్దాన్ని నమ్మనా!?’

‘ఈ నవయుగ మీడియాల
కాలంలో
మరోదారి లేదు నీకు.
కంటికి కనబడిందే
నిజమని నమ్ము.
నమ్మి చెడినవాడు లేడు,
ఈ లోకంలో సుమ్ము’

(17-08-2021)

కామెంట్‌లు లేవు: