7, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

ముల్లు గుచ్చుకుంది కానీ రక్తం కారడం లేదు

ఇబ్బందులనుంచి  ఉపశమనం రెండు విధాలుగా లభిస్తుంది. పరిష్కారం మొదటిది కాగా వాటికి  అలవాటు పడిపోవడం రెండో పద్దతి. చాలా సందర్భాలలో  సామాన్యులకు  రెండోదే ఊరట ఇస్తోంది.

కామెంట్‌లు లేవు: