27, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

తెలియనివాడజ్ఞుండగు


తెలిసినవాళ్ళు, తెలియనివాళ్ళు అని మనుషులు  రెండు రకాలు.
తెలిసిన వాళ్ళు తమకు అన్నీ తెలుసనుకుంటారు. దానివల్ల లాభమయినా నష్టమయినా వారికే.
తమకు అన్నీ తెలిసినట్టే అందరికీ అన్నీ తెలుసని కూడా  అనుకుంటారు. దానివల్ల కూడా ఇతరులకు ఇబ్బంది తక్కువే.
అందరికీ అన్నీ తెలిసివుండాలి అని అనుకోవడం వుంది చూశారు అందువల్లే ఇబ్బంది.
పైగా ‘ఈ మాత్రం కూడా తెలియదా!’ అనే వెక్కిరింపులు, కొక్కిరింపులు మరీ బాధాకరం.

అన్నీ తెలుసనుకునే వారికి ఈ వాస్తవం తెలియక పోవడం మరింత బాధాకరం  

కామెంట్‌లు లేవు: