24, డిసెంబర్ 2012, సోమవారం

ఎండమావులు


ఎండమావులు


మండిపోయే ఎండ వేళల
మెండుగా భువి నిండి వుండే
ఎండమావులు ఎండమావులు

ఎండమావుల జలము కొరకై
మండుటెండల పిపాసార్తిని
నడిచిపోయే మూగజీవం

మూగజీవపు నిష్కళంకపు
మాంస భక్షణ కాంక్ష చేతను
వెంబడించే వేటకాడు

వేటకాడార్జించినట్టి
పాపకాంచన భార వివశత
వంగిపోయిన వింటిబద్ద

వింటిబద్ద విడాకులివ్వగ
మూగజీవిని ముద్దులాడగ
ఉరికివచ్చే ఉక్కుబాణం

ఉక్కుబాణము చేత చచ్చిన
మూగజీవపు ఎర్రనెత్తుట
తడిసిపోయిన ఎండమావులు
ఎండమావులు ఎండమావులు

-కీర్తిశేషులు భండారు పర్వతాలరావు: స్రవంతి: డిసెంబరు, 1955                 

కామెంట్‌లు లేవు: