20, డిసెంబర్ 2012, గురువారం

ఆమంత్రణ - కీర్తిశేషులు భండారు పర్వతాలరావు


ఆమంత్రణ  - కీర్తిశేషులు భండారు పర్వతాలరావు

ఉదయాన్నే లేచి కలువ
వికాసాన్ని కోరకు
ఇసుక కుప్పవోలె అలకు
క్షణం క్షణం  మారకు

ఆదర్శం ముందెన్నడు
అవసరాన్ని చూడకు
ప్రచారాల తెరలు డుల్చి
ప్రతిభ చూడ నోడకు

(తెలుగు స్వతంత్ర :డిసెంబరు, 23, 1955)     

కామెంట్‌లు లేవు: