23, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

షాపింగ్ సిండ్రోం

'భోంచేసి వచ్చారా ..'
'నువ్వు భోంచేశావా?'
'నేను అడుగుతున్నాను. భోంచేసివచ్చారా అని'
'నేనూ అడుగుతున్నాను, భోంచేశావా అని'
'అంటే ఏమిటర్ధం నేనన్నమాటే మళ్ళీ అంటారా!'
'నేననేది అదే. నేను ఏది చెబితే అదే చెబుతావా'
'ఓహో అలాగా నేను ఏది చెబితే మీరు అదే అంటారా అలా అయితే అడుగుతాను చెప్పండి. చీరెల  షాపింగుకి వెడదామా ?'
కాసేపు నిశ్శబ్దం తరువాత మొగుడి జవాబు

'నేను భోంచేసే వచ్చాను' 

(Note: Courtesy Image Owner)

కామెంట్‌లు లేవు: