22, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

ఆడ లవణం


కూరలో ఉప్పు తగినంత పడ్డప్పుడు దాన్ని ఎవ్వరూ తలుచుకోరు.అదే,  ఉప్పులేని కూర వడ్డించారు అనుకోండి. నోట్లో పెట్టుకోగానే తెలిసిపోతుంది, అందులో ఉప్పు లేదని.
అలాగే ఆడవాళ్ళు. ఎదురుగా వున్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళెవ్వరు వాళ్ళు ఉన్నట్టే  గమనించరు, వాళ్ళ వూసే ఎత్తరు. అదే వాళ్ళు పుట్టింటికి వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు తెలిసివస్తుంది వాళ్ళు లేని సంగతి.NOTE: Courtesy Image Owner

కామెంట్‌లు లేవు: