10, మే 2014, శనివారం

రుచి తగ్గింది


'
"అదేవిటో! పేపర్లు తిరగేయడమే కానీ పూర్తిగా చదవాలని అనిపించడం లేదు"  
"అదేమరి! పచ్చడి తిన్న నాలుక్కి చప్పిడి మెతుకులు ఏం రుచిస్తాయి"