18, నవంబర్ 2013, సోమవారం

నడకే మంత్రము



విజయసాధనకు వేసే ప్రతి అడుగు విశ్వాసంతో తొణికిసలాడాలి. గందరగోళంతో కూడిన వురుకులు పరుగులకంటే నమ్మకం నిండిన నడకే ముందుగా గమ్యానికి చేరుస్తుంది. 


(Courtesy image owner)
    

కామెంట్‌లు లేవు: