5, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

ఐ పాడ్ మేజిక్అన్నిరకాల మేజిక్ లు అయిపోయి ఇక ఐ పాడ్ మేజిక్ లు వచ్చేసాయి. మూడునిమిషాలే కాబట్టి హాయిగా చూసెయ్యొచ్చు. ఒక పనయిపోతుంది. ఏమంటారు? లింకుపై నొక్కి చూడండి.
http://www.lifo.gr/tv/videos/460

కామెంట్‌లు లేవు: