27, సెప్టెంబర్ 2013, శుక్రవారం

రాజకీయ ఊసరవెల్లులు


“అప్పుడలా అని ఇప్పుడలా మాట్లాడడానికి సిగ్గువేయడం లేదా!”
“అదేమాట నిన్ను నేనూ అడుగుతున్నాను. నిన్న గాక మొన్న నువ్వు మాట్లాడినదేమిటి? ఇప్పుడు చెబుతున్నదేమిటి? రంగులు మార్చడం కాకపొతే ఇదేమిటి?”
“నేనూ అదే అనేది.  మీ అసలు రంగు బయట పడిందని అంటున్నాను”
ఈ సంభాషణ అనంతం. నిరంతరం సాగిపోతూనే వుంటుంది, జీవనది మాదిరిగా. (27-09-2013)NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: