23, జనవరి 2016, శనివారం

దారులు వేరైనా బారులొక్కటే!


రోజంతా చేసిన ప్రచారం ముగిశాక వివిధ పార్టీల కార్యకర్తలు చేరేిదెక్కడికి ?


(NOTE: COURTESY IMAGE OWNER)

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

సాయం సంజె వేళకు వైనుషాపులన్నీ కిటకిట. మందుబాబులు లొటలొట. డోసుబాబులు గటగట.