19, జనవరి 2016, మంగళవారం

శబ్దం! నిశ్శబ్దం!!


విత్తనం మొలకయి,  మొక్కగా మారి, ఒక పెద్ద వృక్షంగా  ఎదగడం అనే ఈ యావత్తు ప్రక్రియ నిశ్శబ్దంగా జరిగిపోతూ వుంటుంది. అదే  వృక్షం కూలిపోయేటప్పుడు భీకరమైన చప్పుడు చేస్తుంది. అంటే ఏమిటన్నమాట...
సృష్టి, అభివృద్ధి, నిర్మాణం నిశ్శబ్దంగా జరుగుతుంటాయి.
విధ్వంసం విపరీతమైన శబ్దం చేస్తుంది. NOTE: Courtesy Image Owner

కామెంట్‌లు లేవు: