2, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

దీపం లేదు కదా!


ఏకాంబరం రాత్రి వేళ వీధి దీపం కింద వెతుకులాడుతుంటే దోవనపోయేవాడు ఆగి చూసి అడిగాడు 'ఏం వెతుకుతున్నావని'
'ఇంట్లో ఉంగరం పడిపోయింది'
'అలా అయితే ఇక్కడ ఎందుకు దేవులాడుతున్నావు?'
'ఎందుకేమిటి నీ మొహం! ఇంట్లో దీపం లేదు కదా!'

ఏకాంబరం విసుక్కున్నాడు.  

NOTE: Courtesy Image Owner

కామెంట్‌లు లేవు: