14, మే 2022, శనివారం

పనికొచ్చే మనిషి – భండారు శ్రీనివాసరావు

 (నాదేంలేదు, ఇంగ్లీషు జోకుకి స్వేచ్ఛానువాదం చేయడం తప్ప)

పనిమనిషి ఇంటి యజమానురాలిని అడిగింది జీతం పెంచమని. పెంచడానికి మూడు కారణాలు చెప్పమంది ఇంటావిడ.

నేను మీకంటే బాగా బట్టలు ఇస్త్రీ చేస్తాను”

అలానా! ఎవరు చెప్పారు నీతో అలా?”

ఎవరో కాదు మన సారే ఆ మాట నాతో చాలా సార్లు చెప్పారు”

అల్లానా! సరే! ఇంకో కారణం చెప్పు”

నేను మీకంటే బాగా వంట చేస్తాను”

అలానా తల్లీ ఇదెవరు చెప్పారు?”

ఇంకెవరు? మన అయ్యగారే!”

ఓహో! అలా కూడా చెప్పారా అయ్యగారు, అది సరే నీ జీతం ఎందుకు పెంచాలో మరో కారణం చెప్పు”

అది చెప్పడం బాగుండదండీ! కానీ మీరు మరీ మొహమాట పెట్టేస్తున్నారు, మీకంటే నేనే బాగుంటానుట”

ఏమిటీ! ఇది కూడా అయ్యగారే చెప్పారా? ఇంటికి రానీ సంగతి తేలుస్తాను.”

అయ్యో అలా అనుకున్నారా! ఈ సంగతి చెప్పింది అయ్యగారు కాదండీ మీ కారు డ్రైవరు”

సరే! ఇంతకీ యెంత పెంచమంటావు ముందది చెప్పు”

NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: