7, జూన్ 2022, మంగళవారం

కావాల్సింది పరిష్కారమా! టీవీ చర్చలా !


ఒక జరగరాని, జరగకూడని సంఘటన జరుగుతుంది. దానిపై వారిది బాధ్యత, వీరిది బాధ్యత అంటూ టీవీల్లో చర్చలు మొదలవుతాయి.

అవి ఒక కొలిక్కి రాకమునుపే అలాంటిదే మరో సంఘటన  జరుగుతుంది.

అంతే! ముందుది మరచిపోతారు. తాజా సంఘటనపై తాజా చర్చలు మొదలవుతాయి.

ఇదా కావాల్సింది. లేక పరిష్కారమా!