24, జూన్ 2022, శుక్రవారం

మాస్కోలో అబద్ధం తెచ్చిన తంటా

1 కామెంట్‌:

విన్నకోట నరసింహా రావు చెప్పారు...

అయ్యా,
మళ్ళీ విడియోలు మొదలుపెట్టారేమిటి?
అక్షరాలను చదివేసినంత ఓపిక విడియోలు వినడంలో ఉండదండీ.