8, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

ఫిబ్రవరి తొమ్మిది – భండారు శ్రీనివాసరావు

 “Mister! Happy Birthday!”

“……………….”

అటునుంచి స్పందన లేదు. వుండదు, రాదు.

నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు.

ఫిబ్రవరి తొమ్మిది. మా ఆవిడ నిర్మల పుట్టిన రోజు.

1971లో పెళ్ళయినప్పటి నుంచి 2019 లో   ఆమె  చనిపోయేవరకు నలభయ్ ఎనిమిదేళ్లుగా  నేను మా ఆవిడను పేరు పెట్టి ఎన్నడూ పిలవలేదు. మిస్టర్ అనే పిలిచేవాడిని.

ఎందుకంటే ఆవిడ నాకూ, నా చిన్న  కుటుంబానికీ ‘మాస్టర్ కాబట్టి. (09-02-2022)