19, జులై 2016, మంగళవారం

మతి మరపు

ఏకాంబరానికి ఆఫీసు పనితో మతిపోతోంది. ఎప్పుడూ ఏవేవో కాల్స్. వాటిని అటెండ్ అవడంతోనే బుర్ర తిరిగిపోతోంది. ఈ లోపల ఇంటి నుంచి ఫోను.
‘సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు స్కూలుకు వెళ్లి పిల్లాడ్ని తీసుకురండం’టూ ఇల్లాలి నుంచి అభ్యర్ధన వంటి ఆదేశం. తప్పేది ఏముంది. ఫోన్లు అటెండ్ అవుతూనే స్కూలుకు వెళ్లి పిల్లవాడిని తీసుకుని ఫోన్లు మాట్లాడుతూనే ఇంటికి వచ్చి ఇల్లాలి మీద ఇంతెత్తున యెగిరి పడ్డాడు.
“వీడికేమయింది? ఇంటికి వచ్చేవరకు ఊరికే పెడబొబ్బలు పెడుతూ ఏడుస్తున్నాడు. ఏమయిందో కనుక్కో ముందు”
“ఏమవడమేమిటి నా బొంద. వీడు మన పిల్లాడు కాదు, ఆ ఫోన్ల గొడవలో వేరే పిల్లాడ్ని ఎక్కించుకుని వచ్చారు, పైగా ఆ విషయమే వాడు చెబుతుంటే, వినిపించుకోకుండా పెడబొబ్బలు పెడుతున్నాడంటూ నసుగుడు ఒకటి”

(నెట్లో కనబడ్డ ఇంగ్లీష్ జోక్ – షరామామూలుగా స్వేచ్చానువాదం)

కామెంట్‌లు లేవు: