8, జులై 2016, శుక్రవారం

ఒక్క క్షణం


‘ఏవిటి నారదా ఆలస్యం’  చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అడిగాడు మూడో ముఖానికి వున్న మీసాన్ని రెండోసారి దువ్వుకుంటూ.
‘పితృ దేవులు క్షమించాలి. భూలోకానికి వెళ్ళే పనిలో వుండి  అనుకున్న సమయానికి ఓ యుగం ఆలస్యంగా వచ్చాను’  నొచ్చుకుంటూ చెప్పాడు కలహభోజనుడు.

‘పరవాలేదులే పుత్రా! ఎటు తిరిగీ  ఆ లోకవాసులకు ఈ ఏడాది ఒక క్షణం అదనంగా కలిపానులే. అక్కడికి నువ్వెప్పుడెళ్లినా  లెక్క సరిపోతుంది!’  అన్నాడు విధాత.