17, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

'కర్సర్'కి కోపం వచ్చింది

కంప్యూటర్లో కర్సర్ కి కోపం వచ్చి భగ భగా మండిపోతోంది. ఒకసారి నొక్కిచూడండి. మీకే తెలుస్తుంది.
  
http://www.flamingcursor.com/

కామెంట్‌లు లేవు: