17, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

ఏరిన ముత్యాలు


పొద్దున్న ఆరుగంటలు.
లేవాలంటే బద్ధకం. ఓ అయిదు నిమిషాలు కళ్ళుమూసుకుని తెరిస్తే చాలు అదేమి  చిత్రమో! గడియారంలో టైం ఏడు గంటలు చూపెడుతుంటుంది. సరే!  పడుతూ లేస్తూ  ఆఫీసుకు వెడతాం. సమయం పన్నెండు. ఒకటో రెండో  ఫైళ్ళు చూస్తామో లేదో నిద్ర ముంచుకొస్తుంది. దాన్నికాదని యెలా! పోనీ మన ఆఫీసే కదా అని  అలా అయిదంటే  అయిదే నిమిషాలు కళ్ళుమూసుకుంటాం. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే  అదే గడియారం. టైం మాత్రం ఒక్క నిమిషం కూడా ముందుకు జరగదు.


మహా మాయ అంటే ఇదే కాబోలు 

‘మూర్కుడితో వాదం పెట్టుకోవడంవల్ల నిరూపితమయ్యే నిజం ఏమిటి?’
‘ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు మూర్కులు వున్నారని.’

‘నా చిన్నప్పుడు లైట్లు లేకపోతే చీకటిని చూస్తే భయం వేసేది. ఇప్పుడు కరెంటు బిల్లు చూస్తుంటే లైట్లంటే భయం వేస్తోంది.’

‘చుట్టూవున్నవాళ్లను చూసి బెదిరిపోనక్కరలేదు. వాళ్లు  చెడ్డవాళ్లనుకోండి. అదీ  మంచిదే. అలాటివాళ్లవల్ల జీవితానికి  సరిపడా పాఠాలు నేర్చేసుకోవచ్చు.
మంచివాళ్లనుకోండి. మరీ మంచిది. బోలెడు  అనుభవం సంపాదించుకోవచ్చు.
కాబట్టి నీతి ఏమిటంటే!
అందరితో మంచిగా వుండండి’

(సాగతీసిన ఇంగ్లీష్ జోకులు  ఆధారంగా) 
17-10-2013            

కామెంట్‌లు లేవు: