29, డిసెంబర్ 2009, మంగళవారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు


నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
'వొత్తిలా వెలగండి
కత్తిలా మెరవండి
కొత్త ఏడాదిలో
ఎత్తుగా ఎదగండి

         'అత్తరువు గంధమై
          చిత్తరువు చందమై
          కొత్త ఏడాది మిము
          హత్తుకోవాలి'


మీ హృదయాంగణం లోను
మీ గృహ ప్రాంగణం లోను
'నూతన సంవత్సర శుభ పరిమళాలు
వెల్లివిరియాలని మనసారా కోరుకుంటూ -


- నిర్మలాదేవి
భండారు శ్రీనివాసరావు