24, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

కుడిఎడమలుకుడిఎడమలుజీవితం ఒక కల
ముగిసితే మరణం

కలలాంటిది జీవితం
ముగింపే మరణం
    
              -భండారు--------------------------------------------------------------------------------

From cricket scores to your friends. Try the Yahoo! India Homepage!