24, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

భండారు వంశం గోత్ర నామాలు

భండారు వంశం గోత్ర నామాలు
తండ్రి : రాఘవేశ్వర శర్మ (రాఘవరావు గారు) పరాశర గోత్రం

తాత: (తండ్రి తండ్రి) పర్వతాలేశ్వర శర్మ (పర్వతాలయ్య గారు) పరాశర గోత్రం

ముత్తాత (తండ్రి తాత) రామేశ్వర శర్మ (రామయ్య గారు) పరాశర గోత్రం

తల్లి వెంకట్రావమ్మ పరాశర గోత్రం

బామ్మ (తల్లి అత్తగారు-తండ్రి తల్లి) రుక్మిణమ్మ పరాశర గోత్రం

బామ్మ తండ్రి చిదంబరం రోహితస గోత్రం

బామ్మ తల్లి చెల్లమ్మ (చెల్లమ్ముమ్మ) రోహితస గోత్రం

బామ్మ తాత సీతారామయ్య పరాశర గోత్రం

బామ్మ బామ్మ వెంకటమ్మ పరాశర గోత్రం

తాత (తల్లి తండ్రి) శ్రీనివాస రావు కొండపల్లి శ్రీవత్స గోత్రం

ముత్తాత (తల్లి తాత) కృష్ణారావు శ్రీ వత్స గోత్రం

పినతండ్రి రామప్రసాదరావు (ప్రసాదం బాబాయి) పరాశర గోత్రం

పినతండ్రి భార్య రాంబాయి పరాశర గోత్రం

పినతాత లక్ష్మీనారాయణ (లక్ష్మయ్య తాతయ్య) పరాశర గోత్రం

పినతాత భార్య వరలక్ష్మి (వరం బామ్మ) పరాశర గోత్రం

పినతాత సుబ్బారావు (సుబ్బయ్య తాతయ్య) పరాశర గోత్రం

పినతాత భార్య సీతమ్మ (సీతం బామ్మ) పరాశర గోత్రం

మేనత్త రంగనాయకి (రంగమ్మత్తయ్య) కాశ్యపస

మేనమామ (మేనత్త భర్త) లక్ష్మీనరసింహారావు కొలిపాక కాశ్యపస

మేనత్త కమలాబాయి (చిన్నత్తయ్య) కాశ్యపస

మేనత్త భర్త శ్రీనివాసరావు పర్చా కాశ్యపస

మేనత్త సీత (చిదంబరం అత్తయ్య) కాశ్యపస

మేనత్త భర్త లక్ష్మీనరసింహారావు కాశ్యపస

పెత్తల్లి చుక్కమ్మ గౌతమ గోత్రం

పెత్తల్లి భర్త వెంకట నరసయ్య గౌతమ గోత్రం

మేనమామ రామచంద్రరావు కొండపల్లి శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనమామ భార్య రాజ్యలక్ష్మి (రాజమ్మత్తయ్య) శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనమామ కృష్ణారావు కొండపల్లి శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనమామ భార్య వెంకట సుబ్బాయమ్మ(గండ్రాయత్తయ్య) శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనబావ శ్రీనివాసరావు కొండపల్లి శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనబావ వెంకటేశ్వరరావు కొండపల్లి శ్రీ వత్స గోత్రం

అక్క రాధ భరద్వాజ

బావ అయితరాజు రాంరావు భరద్వాజ

మేనల్లుడు ఏవీజీ కుమార్ (వెంకన్న) భరద్వాజ

బావ రామచంద్రరావు కొలిపాక కాస్యపస గోత్రం

బావ కవుటూరి కృష్ణమూర్తి కౌసికస గోత్రం

మేనల్లుడు శేషు కౌసికస గోత్రం

మేనల్లుడు తుర్లపాటి రాఘవరావు (పుతక) కణ్వస గోత్రం

అక్క అన్నపూర్ణ భరద్వాజ

బావ వెంకటప్పారావు భరద్వాజమేనల్లుడు చంద్ర కాంతారావు భరద్వాజ

మేనల్లుడు రంగారావు (రంగడు) భరద్వాజ

బావ పింగిలి మధుసూదనరావు భారద్వాజస గోత్రం

అన్నయ్య భండారు పర్వతాలరావు గారు పరాశర

అన్నయ్య భండారు వెంకటేశ్వర రావు పరాశర

అన్న (పినతండ్రి కొడుకు) భండారు సత్యమూర్తి పరాశర గోత్రం

గురువు హనుమంతరావు గారు భారద్వాజస గోత్రం

మేనమామ కొడుకు మోహనరావు శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనమామ కొడుకు భార్య యజ్ఞ పదాయి శ్రీ వత్స గోత్రం

పర్వతాలరావు గారి షడ్డకుడు భావనారాయణ భారద్వాజ

పినతండ్రి అల్లుడు పట్టాభిరామారావు భారద్వాజ

గురువు రాఘవరావు పరాశర

గురువు హరినారాయణ భారద్వాజ